Skip to main content

Vedtægter

Matr.nr. 126g, Rindby By,
Nordby.

Advokatfirmaet Tom Tønnies
Søndergade 21, 6600 Vejen.

Deklaration

Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 126 g, Rindby by, Nord­by, pålægger herved hele ejendommen og de fra denne udstykkede parceller følgende deklaration, som skal respekteres af nuværende og fremtidige ejere:

§1.

På området opføres ialt 18 rækkehuse samt fælles vaskehus, og de enkelte ejendomme udmatrikuleres særskilt tillige med andel i fæl­lesareal.

Bebyggelsen benævnes FANØ FISKERHUSE.

Benyttelse:

De af  deklarationen omfattede ejendomme må kun benyttes til hel­årsbeboelse og feriebeboelse, og der må således ikke drives er­hvervsmæssig virksomhed fra ejendommen, ligesom det ikke på ejen­dommen er tilladt at holde andre husdyr end sædvanlige kæledyr.

§2.

Benyttelse og vedligeholdelse af ejendomme og fællesarealer, fælles installationer m.v.

I forbindelse med opførelsen etableres fællesarealer, fælles par­keringspladser, fælles kloak- og sivedrænsanlæg, fælles vaskehus og vaskefaciliteter m.v., som grundejerne er forpligtet til at bruge og vedligeholde i overensstemmelse med grundejerforeningens bestemmelser.

Al udvendig og indvendig vedligeholdelse af de enkelte rækkehuse, påhviler den enkelte ejer, bortset fra vedligeholdelse af fælles {gennemgående) forsynings- og afløbsledninger, idet det dog kun ved enighed mellem samtlige grundejere kan ske væsentlige udven­dige forandringer, der kan medføre, at områdets præg forandres.

Området og de enkelte rækkehuse skal stedse fremtræde pænt og vel­vedligeholdt, og udvendig vedligeholdelse, maling m.v. skal ske i overensstemmelse med en af grundejerforeningen fastsat vedlige­holdelsesplan, der skal være godkendt af grundejerforeningens ge­neralforsamling.

Forsømmer en ejer groft sin vedligeholdelsespligt kan grundejer­foreningens bestyrelse kræve nødvendig.vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Besiyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til ejendommen for at konstatere, at ved­ligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke indenfor den af bestyrelsen fastsatte frist, kan vedlige­holdelsesarbejderne udføres af grundejerforeningens bestyrelse for den enkelte ejers regning.

Grundejerforening:

For deklarationsområdet oprettes en grundejerforening, hvor hver ejendom er pligtmæssigt medlem og har én stemme.

Foreningens formål er at administrere samtlige fælles anliggender i deklarationsområdet, herunder overholdelse af bestemmelserne i denne deklaration.

§3.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regn­skabsårets udløb med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning.
  4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til god­kendelse og beslutning om eventuelt ændring af kontin­gent.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Valg af bestyrelse, formand og suppleant.
  7. Eventuel valg af administrator.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når eri general­forsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af foreningens medlemmer eller administrator, hvis en sådan er valgt, forlanger det med angivelse af dagsorden.

§4.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med anbefalet brev med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nød­vendigt kan nedsættes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, og sendes til den i grundejerforeningen noterede ejer.

Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, hvis det enten er nævnt i indkaldelsen eller er tilsendt ejerne senest 4 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsam­lingen samt til at stille forslag har enhver ejer og dennes ægte­fælle eller dennes myndige husstandsmedlemmer. De(n) adgangsberet­tigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, der har ret til at tage ordet på generalforsamlingen. Revisor og administrator, hvis en sådan er valgt, samt personer der er ind­budt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og taget ordet på generalforsamlingen.

Stk. 4. Hver andel giver een stemme. En ejer kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem eller til en anden ejer. En ejer kan dog kun afgive een stemme i henhold til fuldmagt.

§5.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, bort­set fra spørgsmål anført i stk. 2. Dog skal altid mindst 5 medlem­mer af foreningen være til stede.

Stk. 2. Vedtagelse af forslag om:

a. Iværksættelse af arbejder, hvis finansiering kræver en forhøjelse af kontingentet med mere end 40%.

b. Salg af foreningens ejendom, eller del heraf.

c. Vedtægtsændringer.

d. Foreningens opløsning kræver skriftlig tiltrædelse fra samtlige foreningens medlemmer og Fanø Kommune kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og at 2/3 stem­mer for forslaget. Er der mindre en 2/3 af medlemmerne til stede, men stemmer 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal.

§6.

Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og he­le bestyrelsen. Referatet eller tilsvarende information om de på generalforsamlingen trufne beslutninger sendes til ejerne senest een måned efter generalforsamlingens afholdelse.

§7.

Bestyrelsen:

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at .varetage den dag-lige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

§8.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer efter generalforsamlingens be­stemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men iøvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Generalforsamlingen vælger desuden en suppleant.

Stk. 2. Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges ejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges een person fra hver husstand.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges 1 bestyrelsesmedlem, dog kun for 1 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, ind­træder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrel­sesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for den reste­rende del af den fratrådtes valgperiode.

§9.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

Stk. 2. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet under­skrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 3. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§10.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes forfald, af næstformanden, så ofte der er anledning hertil, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 3. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse i forening.

§11.

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse i forening.

§12.

Generalforsamlingen kan vælge en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og driftsmæssige forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Be­styrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.

Stk. 2. Hvis generalforsamlingen ikke har valgt nogen administra­tor, varetager bestyrelsen ejendommens administration, efter reg­lerne i stk. 3-4.

Stk. 3. Bortset fra en mindre kassebeholdning skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut. Træk på kontoen kan kun foretages ved underskrift fra 2 bestyrelsesmedlem­mer i forening. Alle indbetalinger fra medlemmer skal ske direkte til den nævnte konto, ligesom også modtagne checks og postanvis­ninger skal indsættes direkte på kontoen.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger af sin midte en kasserer.

§13.

Regnskab og revision

Foreningens årsregnskab udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og administra­tor, hvis en sådan er valgt, samt påtegnes af den generalforsam­lingsvalgte revisor.

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse til 31. december 1992.

§14.

Opløsning

Opløsning ved likvidation forestås af en likvidator valgt af en generalforsamling, der skal være bestallingshavende advokat.

Stk. 2. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue ligeligt mellem de på udlod­ningstidspunktet værende ejere.

§15.

Pantstiftelse

Til sikkerhed for de enkelte ejendomme og ejeres opfyldelse af forpligtelserne i denne deklaration, herunder forpligtelser over­for grundejerforeningen, forpligtelser til vedligeholdelse m.v., begæres denne deklaration tinglyst pantstiftende for et beløb på ialt kr. 90.000,00, på matr. nr. 126 g, Rindby by, Nordby, -hvilket beløb. ved udstykning og salg fordeles på de enkelte udstykkede parceller – bortset fra fællesarealet – med et beløb på kr. 5.000,00, forud for al anden privat gæld.

Grundejerforeningens bestyrelse er bemyndigt til at overdrage el­ler transportere denne panteret til et långivende pengeinsti­tut/kreditforening til sikkerhed for lån optaget til finansiering af nødvendige drifts- og vedligeholdelsesudgifter, lovligt beslut­tede ændringer og fornyelser m.v. Endvidere er grundejerforening­ens bestyrelse bemyndiget til at meddele kvitterings- og moderati­onspåtegninger.

§16.

Påtale

Påtaleberettiget i henhold til denne deklaration har Fanø Kommune, grundejerforeningen ved dens bestyrelse samt tillige to grundejere i forening.

Deklarationen kan kun aflyses ved enighed mellem samtlige grund­ejere og med tiltrædelse fra Fanø Kommune.

Denne deklaration begæres tinglyst servitutstiftende forud for alt pantegæld på matr. nr. 126 g, Rindby by, Nordby, samt de fra denne udstykkede parceller.

Endvidere begæres deklarationen tinglyst pantstiftende i overens­stemmelse med bestemmelsen i § 15, idet pantstiftelse ikke skal ske for så vidt angår fællesarealet, parcel nr. 19.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og andre byr­der henvises til ejendommens blad i tingbogen, idet bemærkes, at deklarationen uden særlig påtegning respekterer de servitutter, der af Landinspektøren eller det offentlige måtte blive forlangt pålagt i forbindelse med ejendommens bebyggelse og udstykning, herunder servitut om regn- og spildevandsledninger m.v.